Εταίροι

Epirus Sports & Health Center

Το Epirus sport & health center δραστηριοποιείται πλέον στον τομέα της αποκατάστασης
ολοκληρώνοντας πρόσφατα τις εγκαταστάσεις του Epirus AQUA PHYSIOTHERAPY.
Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου μέσα από μια ολιστική προσέγγιση για
κάλυψη των αναγκών του όσον αφορά στην αντιμετώπιση του πόνου, των προβλημάτων υγείας του
και την πρόληψη ενεργοποιώντας παράλληλα την ενεργή συμμετοχή του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
της προσφοράς ενός “μείγματος” υπηρεσιών που αναπτύσσονται με την :
• αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων που αναδεικνύουν ότι ο συνδυασμός υδροθεραπείας
και κλασσικής φυσιοθεραπείας αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης
• αξιοποίηση της σύγχρονης τάσης χρήσης ιαματικών λουτρών σε μονάδες λουτροθεραπείας
και θερμαλιστικά κέντρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας
• εξασφάλιση προσβασιμότητας στο ευρύ κοινό ενός οργανωμένου ιαματικού θεραπευτηρίου
σε αστικό περιβάλλον και ταυτόχρονα λαμβανοντας υπόψιν την σημαντική ανάγκη των ασθενών η
μη- πελατών την εξασφάλιση της δυνατοτητας για στενή επίβλεψη -παρακολούθηση απ την ομάδα
αποκατάστασης!
• χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και θεραπευτικών τεχνικών
• εκπαίδευση του ατόμου για την ενεργή συμμετοχή του σε θέματα αυτοδιαχείρισης του σώματός του
• αξιοποίηση πολυετούς εμπειρίας και γνώσης

VIDAVO

Η Vidavo αναπτύσσει και παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικά προηγμένες, καινοτόμες λύσεις
τηλεϊατρικής (e/mhealth), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από το 2002. Διαθέτει
τεκμηριωμένα σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης
διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, μέσω της υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων Τηλεϊατρικής αλλά και
μέσω των συνεργασιών με ιδιωτικούς και δημόσιους Φορείς Υγείας, Ιδιωτικές κλινικές, Δήμους, Νοσοκομεία, Γηροκομεία και Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους σε Ελλάδα και Εξωτερικό (Vodafone
Ελλάδος, Δήμος Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αλίμου, Αγ. Δημητρίου, Καλαμάτα, Μεγαλόπολη κτλ,
Νοσοκομείο Παπανικολάου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, eucrasia, ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΣ κτλ.

ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη
κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε.Τ. στην Ελλάδα, με έδρα την Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα. Από το Μάρτιο του 2000 είναι ιδρυτικό μέλος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Το Ι.Π.ΤΗΛ. είναι ένα από τα
κορυφαία ιδρύματα στην με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα.
Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως η Ασφάλεια και
Παρακολούθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων
και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, κ.α. Από την ίδρυσή του, το Ι.Π.ΤΗΛ.
έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 175 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP5-FP6-FP7-H2020) και περισσότερα από 160 ερευνητικά έργα που
χρηματοδοτούνται από ελληνικά εθνικά Προγράμματα καθώς και Συμβουλευτικές Συμβάσεις
Υπεργολαβίας με τον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία 10 χρόνια, το επιστημονικό έργο του Ι.Π.ΤΗΛ.
περιλαμβάνει 278 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 600
δημοσιεύσεις σε συνέδρια και 101 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Το σύνολο του επιστημονικό έργου
έχει αναφερθεί περισσότερες από 6.500 φορές.

ΦΙΑ

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων είναι
η πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης στην Ελλάδα και η πρώτη Κλινική Φ.Ι.Α.,
δημόσιου χαρακτήρα, που λειτουργεί σαν Κέντρο Αποκατάστασης προσφέροντας υπηρεσίες
Αποκατάστασης στη Δυτική αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων έχει θεμελιωθεί και κτισθεί με δαπάνες
του Ιδρύματος ‘Σ. Νιάρχος’ αλλά ο μέχρι τώρα εξοπλισμός του καλύφθηκε από το Γ’ ΚΠΣ. Οι
ασθενείς δύναται να εξεταστούν από ιατρό κάθε ειδικότητας, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν
διαγνωστικές εξετάσεις (CT, MRI, U/S, X-ray, ΗΕΓ, ΗΜΓ, ακουόγραμμα, βυθοσκόπηση, ειδικές
εξετάσεις οπτικών ερεθισμάτων, βιντεοσκόπηση κατάποσης, ουροδυναμικός έλεγχος, δοκιμασίες
ύπνου, πλήρης αιματολογικός έλεγχος κ.ά.), όπως και διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις
απαραίτητες για την αποκατάσταση των ασθενών (ορθοπαιδικές επεμβάσεις αποκατάστασης,
νευροχειρουργικές επεμβάσεις, επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, εμφυτεύσεις ενδορραχιαίας
αντλίας, επεμβάσεις αφαίρεσης έκτοπης οστεοποίησης, πλαστικές επεμβάσεις για αντιμετώπιση
ελκών κατάκλισης, κυστεοσκοπήσεις, κ.ά.).