Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Οικονομικές επιπτώσεις

Όσον αφορά στα άμεσα οικονομικά οφέλη αναμένεται να προκύψει σημαντική μείωση της επιβάρυνσης για το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών, τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και την αγορά υγειονομικής περίθαλψης εν γένει. Αρκετές μελέτες έχουν συσταθεί για να εκτιμήσουν της ζημίες των ασφαλιστικών ταμείο από πτώσεις ηλικιωμένων με απώλεια ισορροπίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναμενόμενη μείωση του κόστους υγείας δεν θα επιδεινώσει την ποιότητα της φροντίδας του ασθενούς. Αντίθετα, μια συνεχής διακριτική παρακολούθηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς θα επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο και τη διαχείριση της αποκατάστασης του, την έγκαιρη ενημέρωση του ασθενούς και την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εμφάνισης επικίνδυνων παραγόντων. Σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων έχει αναχθεί σε μείζον πρόβλημα, η μείωση των δαπανών με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών προσλαμβάνει μεγαλύτερη αξία. Τέλος το κόστος μιας χρόνιας κατάστασης όπως οι πληγίες εν γένει δεν περιλαμβάνει μόνο το άμεσο κόστος (συχνά εύκολα μετρήσιμο), το κόστος δηλαδή της θεραπείας και τις αποκατάστασης, αλλά και έμμεσο κόστος (λιγότερο μετρήσιμο) από τους δυνητικούς πόρους που χάνονται ως αποτέλεσμα της χρόνιας κατάστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τραυματισμοί αθλητών,

Επιπτώσεις στους εταίρους

Ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, δίδει πολλές δυνατότητες τόσο στους τεχνολογικούς εταίρους όσο και στα κέντρα αποκατάστασης. Όπως θα διαφανεί στην παρακάτω ενότητα νέες καινοτόμες υπηρεσίες μπορούν να προκύψουν και για τους δύο φορείς. Ο μεν τεχνολογικός φορέας (VIDAVO) έχει την δυνατότητα να εμπορεύεται την πλατφόρμα, ενώ τα κέντρα αποκατάστασης δημιουργούν νέες υπηρεσίες οι οποίες δεν περιορίζεται από την χωρητικότητα τους. Είναι άλλωστε κοινή πεποίθηση ότι η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί κινητήριο δύναμη οικονομικών εξελίξεων και μπορεί να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας σε προσωπικό υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα κέντρα αποκατάστασης αξιοποιώντας το σύστημα θα μπορούν να απασχολούν τουλάχιστον 2 άτομα για ένα εύλογο αριθμό μερικών 10άδων τελικών χρηστών από πόρους της νέας υπηρεσίας.

Κοινωνικά οφέλη

– Αποτελεσματικότερη, ειδικά προσαρμοσμένη αποκατάσταση των αθλητών, των ηλικιωμένων ατόμων και των ασθενών με πληγίες, με την αξιοποίηση του ευφυούς συστήματος από την έναρξη της αποκατάστασης.
– Διαχείριση της διαδικασίας αποκατάστασης από το ίδιο το άτομο και το κοντινό του περιβάλλον.
– Ευελιξία στην προσαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης και των προγραμματισμένων ελέγχων στο θεραπευτικό κέντρο.
– Άμεση και εύκολη ενημέρωση της πορείας του πάσχοντα από άτομα του κοντινού του περιβάλλοντος (ιατρικό προσωπικό, συγγενείς κ.α.) με δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πλατφόρμα.
– Εκτίμηση της αποκατάστασης του ασθενούς με τη διάθεση αντικειμενικών μέτρων για την καλυτέρευση της κατάστασης του και ενημέρωση στους γιατρούς από το χώρο των ασθενών.
– Aπελευθέρωση των κλινών των θεραπευτικών κέντρων με την έγκαιρη αποδέσμευση των ασθενών και την μετέπειτα απομακρυσμένη παρακολούθησή τους κατ’οικον με καθορισμένα πρωτόκολλα.
– Μείωση του εργασιακού φόρτου του εξειδικευμένου προσωπικού, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση ασθενών μέσω του υπολογιστή.
– Αδιάλειπτη εφαρμογή του προγράμματος από τους ασθενείς και συνεπώς άμεση και ολοκληρωμένη ανάκτηση των κινητικών ικανοτήτων τους, καθώς οι θεράποντες ιατροί θα έχουν τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου.
– Ενασχόληση των οικείων του πάσχοντα και συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης του, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.