Οργανωτική Δομή

Από την σύλληψη της ιδέας αλλά και την σύνθεση της κοινοπραξίας σκοπός ήταν η δημιουργία μιας ομάδα φορέων με χαρακτηριστικά συμπληρωματικότητας ώστε ο κάθε εταίρος να αναλάβει να φέρει εις πέρας, εργασίες συναφής με την δράση και την εμπειρία του. Με το σκεπτικό αυτό χωρίστηκαν και οι εργασίες του προτεινόμενου έργου σε 5 Ενότητες, ενώ ορίστηκε ένα επικεφαλής φορέας σε καθεμία από αυτές. Ο συντονιστής της κάθε ΕΕ αναλαμβάνει και την μεγαλύτερη προσπάθεια της ΕΕ, διατηρώντας την εποπτεία και την ευθύνη της ορθής ολοκλήρωσης. Όσον αφορά στα πρόσωπα κλειδιά του έργου. Συντονιστής θα είναι ο Νόμιμος εκπρόσωπους του Συντονιστή φορέα και με την αρωγή του το επιστημονικού υπεύθυνου του φορέα αυτού Πέτρου Κωστούλα ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της μονάδας αποκατάστασης της επιχείρησης. Πέραν τούτου και οι επιστημονικοί υπεύθυνοί των υπολοίπων φορέων είναι ιδιαίτερα έμπειροι Επιστήμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίου και Ερευνητές.

Η κοινοπραξία του έργου χαρακτηρίζεται απόλυτα πλήρης και ισορροπημένη, καθώς σε αυτή υπάρχει μία επιχείρηση και ένας επιστημονικός φορέας σε κάθε ένα από τα δύο αντικείμενο που εμπλέκονται στην υλοποίηση του (Ιατρικός και Τεχνολογικός). Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία αποτελείται α) από δύο τεχνολογικούς εταίρους (VIDAVO, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) για την υλοποίηση των συστημάτων, β) και από 2 κέντρα αποκατάστασης (Epirus SHC, ΦΙΑ) για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο τους, Οι δε πόροι (προϋπολογισμός/ανθρωποπροσπάθεια) του προτεινόμενου έργου και η ανθρωπροσπάθεια είναι επίσης ισορροπημένη. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε οποιοδήποτε πεδίο της υγείας, απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση και προσοχή. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι τεχνολογικοί φορείς (VIDAVO, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) έχουν μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής υγείας. Η VIDAVO A.E. δραστηριοποιείται στο πεδίο της Τελεϊατρικής περισσότερο από 15 έτη, με αξιόλογη παρουσία στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σημαντικές συνέργειες (ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόγραμμα τηλεϊατρικής της Vodafone).

Το ΙΠΤΗΛ έχει συμμετάσχει σε δεκάδες συγχρηματοδοτούμενα έργα βιοϊατρικής τεχνολογίας, ενώ σε πολλά από αυτά είχε τον ρόλο του Συντονιστή Φορέα. Κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ των Ινστιτούτων στην Ελλάδα, και ειδικεύεται στα ευφυή συστήματα και της εφαρμογές νέφους, με έμφαση στην υγεία. Τα δύο κέντρα αποκατάστασης (Epirus SHC, ΦΙΑ) θα διαθέσουν τους χώρους και τον εξοπλισμό τους με σκοπό τη βέλτιστη αξιολόγηση όλων των υποσυστημάτων του, και τον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων σε πραγματικούς ασθενείς.